09_014 కల్కి అవతారం కరోనా

One Reply to “09_014 కల్కి అవతారం కరోనా”

  1. వారం లో 3 రోజులు లాక్డౌన్ చేయాలన్న మీ మాటలు అక్షర సత్యాలు.
    వ్యాసం తో బాటు మీ టైటిల్ బావుంది.
    అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *