10_021 బాలభారతం – వివేచన

.

కళ్ళు ఎందుకు ఎందుకు

ముందుకు ఉన్నాయీ ?

చెవులు ఎందుకు ఎందుకు

వెనక్కి ఉన్నాయీ ?

.

                                    ముందుకు సాగేయీలోకంలో

                                    ముందుకె ముందుకె చూడు మనీ !

                                    చెవులు విన్నదే నిజ మని నమ్మక

                                    కన్నులతోనూ చూడు మనీ !

.

కళ్ళూ చెవులూ రెండే సున్నా

 నో రొక్కటియే ఉం దేమీ ?

.

                                    రెండుకళ్లతో కన్ననూ కానీ

                                    రెండుచెవులతో విన్నను కానీ

                                 ఒక్కనోటితో పలుకు మని-

                                    మితముగానే మాటాడు మని !

.

ద్వారానికి శుభకార్యములప్పుడు

తోరణ మెందుకు కట్టాలి ?

.

                                    పలువురు విడిచేపనికిరానిఆ

                                    గాలిని పీల్చేటందుకని !

.

కాపుర ముండేయింట్లో గడపకు

పసుపు రాయటం ఎందుకని ?

.

                                    పైపైఅందంమాట అటుంచీ-

                                    పురుగు దొలవకుండేందుకని !

.

అందా లొలికేతామరపువ్వులు

అలా బురదలో ఉన్నా యేమీ ?

.

                                    కుల మేదైనా గుణము చూడు మని

                                    తెలియనివారికి తెలుపు మని !

.

—-(0)—-