10_006 నోట్టు స్వరాలు

 

 

సంగీత త్రయంలో ఒకరైన వాగ్గేయకారులు ముత్తుస్వామి దీక్షితర్ స్వరపరచిన నోట్టు స్వరాలు చిరంజీవులు అభిజ్ఞ, అనన్య ల స్వరాలలో… ఈ క్రింది వీడియో లో……

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *