10_007 శివ సంకీర్తనావళి

1)       శ్రీఉమావర – శంకర శంకర

          రమాపతి సఖా – శంకర శంకర

          జటాధరా శ్రీ – శంకర శంకర

          విరూపాక్ష శ్రీ – శంకర శంకర

2)       త్రిశూలధర శ్రీ – శంకర శంకర

          త్రిభువనపాలక – శంకర శంకర

          త్రిమూర్తి రూపా – శంకర శంకర

                త్రిపురసుందరీశ – శంకర శంకర

3)       త్రిపుర సంహార – శంకర శంకర

          త్రినేత్ర ధరశ్రీ – శంకర శంకర

          త్రిభువన మోహన – శంకర శంకర

          త్రిగురాతీతా – శంకర శంకర

4)       భక్త సులభ శ్రీ – శంకర శంకర

          భక్తవశంకర – శంకర శంకర

                భక్త పరాత్పర – శంకర శంకర

          భక్త వత్సల – శంకర శంకర

5)       కైలాసవాసా – శంకర శంకర

          శైలజాపతి – శంకర శంకర

          సతీశ మహేశ – శంకర శంకర

          అతిసుందర శ్రీ – శంకర శంకర

6)       గంగాధర శ్రీ – శంకర శంకర

          రంగనాధనుత – శంకర శంకర

          శృంగిభృంగినుత – శంకర శంకర

          దయాపాంగ శ్రీ – శంకర శంకర

7)       గౌరీమనోహర – శంకర శంకర

          అరవిందలోచన – శంకర శంకర

          సురపూజిత శ్రీ – శంకర శంకర

          సరసిజనయనా – శంకర శంకర

8)       నటరాజ శ్రీ – శంకర శంకర

          నటనోత్సుక శ్రీ – శంకర శంకర

          నాట్య ప్రవీణా – శంకర శంకర

          నాట్యాచార్యా – శంకర శంకర

9)       రుద్రాణీ ప్రియ – శంకర శంకర

          రుద్రాక్షా శ్రీ – శంకర శంకర

          రుద్రాంబవర – శంకర శంకర

          రుద్ర రుద్ర శ్రీ – శంకర శంకర

*********************************