10_009 సూర్యకాంతమ్మ వైద్యం… చిట్కా !

తన చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఆరోగ్యంతో ఆనందంగా వుండాలని కోరుకోవడం కంటే గొప్పతనం ఉందంటారా ?  అదే  సూర్యకాంతమ్మ గారిలో విశేషం. అయితే ఇలా అందరికీ చిట్కా వైద్యాలు చెబుతూ పోతుంటే అప్పుడప్పుడు ఎలా ఎదురు తిరుగుతాయో ఆవిడకు సంబంధించినదే……. ఓ సరదా సంఘటన……

డిసెంబర్ 18 వ తేదీ… గయ్యాళితనానికి ప్రతిరూపంగా తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాలలో సుస్థిర స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకున్న సహజ నటి సూర్యకాంతం గారి వర్థంతి సందర్భంగా…..

..