10_022 పురాణములు

Please visit this page

.

మనకు 18 రకాల పురాణాలు ఉన్నాయి. వాటినే అష్టాదశ పురాణములు అని పిలుస్తారు. ఒక్కొక్క పురాణము ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది. ఏ పురాణము ఎవరు, ఎవరి గురించి చెప్పారు ? అసలు పురాణముల రచనకు ప్రతిపదిక ఏమిటి ? ఈ పురాణములను సులువుగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్పే శ్లోకం ఏమిటి ? ఈ విషయాలన్నీ ………..

 ……. మరింత వివరంగా డా. ఇవటూరి శ్రీనివాసరావు గారు అందిస్తున్నారు…. ఈ క్రింది వీడియోలో…….

.

.