12_009 రామజోగి మందు కొనరే

భద్రాచల రామదాసు కీర్తన

అది తాళం – ఖమాస్ రాగంలో ‘ నాదయోగి ‘ నేదునూరి కృష్ణమూర్తి గారి స్వరరచన.

గానం : శ్రీదేవి జోశ్యుల

పల్లవి:
రామజోగి మందు కొనరే ఓ జనులార రా ॥

అను పల్లవి:
రామజోగి మందుకొని ప్రేమతో భుజియించుడన్న
కామక్రోధ లోభమోహ ఘనమైన రోగాలకు మందు రా ॥

చరణము(లు):
కాటుక కొండలవంటి కర్మములెడబాపే మందు
సాటిలేని జగమునందు స్వామి రామజోగిమందు రా ॥

వాదుకు చెప్పినగాని వారి పాపములు గొట్టి
ముదముతోనే మోక్షమిచ్చే ముద్దు రామజోగిమందు రా ॥

ముదముతో భద్రాద్రియందు ముక్తిని పొందించే మందు
సదయుడైన రామదాసు ముదముతో సేవించే మందు రా ॥

👉🏾 ఈ అంశం పైన మీ అభిప్రాయాన్ని క్రింద వున్న Leave a reply box లో వ్రాయండి. 👇🏾

——– ( 0 ) ——-

Please visit this page