10

……. పారిజాత సౌరభము                                                                                                                               పుణ్య పురుషులు వేరయా ! …..