09

……. ద్విభాషితాలు                                                                                                                                   అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు…..