…… రాగచికిత్స                                                                                                                                                          పారిజాత సౌరభము …….