07

…… మేఘదూతం                                                                                                                                                       ద్విభాషితాలు …….