14

…… ఆనందవిహారి                                                                                                                                                     అభిప్రాయకదంబం …..