..నేనుసైతం                                                                                                                                                                         వార్తావళి….