రాగచికిత్స

..ధ్యానశ్లోకములు                                                                                                                 పారిజాతసౌరభము. ……