ధ్యానశ్లోకములు – ఆథ్యాత్మిక గుళికలు

..సంగీత సాహిత్య సమలంకృతులు                                                                                                                రాగచికిత్స. ……