..పారిజాతసౌరభము                                                                                                                                               ద్విభాషితాలు……