తో. లే. పి. – పూజ్యశ్రీ చిన జీయర్ స్వామీజీ

..పారిజాతసౌరభము                                                                                                                                               ద్విభాషితాలు……