07_015 ప్రస్తావన

*************************************************************

Please visit

శారదా పూర్ణ  సారస్వత వల్లి – శిరాకదంబం పేజీ

1. బృహదారణ్యకం

2. మహా మత్స్య – ఉపనిషత్కథ

*************************************************************

ప్రకృతి ఒడిలో ‘ బడి ‘ గురించి పరిచయ వీడియో…. పూర్తి కథనం త్వరలో….

..ముఖచిత్రం                                                                                                              అమ్మ తత్వం.……