మా ఇంటి దేవత

..అమ్మ గురించి చెప్పాలి                                                                                                     ఆనందవిహారి.