అమ్మ గురించి చెప్పాలి

..ఉభయపాత్రధారి                                                                                                     మా ఇంటి దేవత.