..ఉభయపాత్రధారి                                                                                                     మా ఇంటి దేవత.