..ద్విభాషితాలు                                                                                                           నేను సైతం .