..పారిజాత సౌరభము                                                                                                      ద్విభాషితాలు .