12

మందాకిని

– వృక్షో రక్షతి రక్షితః, సంసారంలో సరిగమలు, వృత్తి ఉద్యోగాలు మహిళ, తీర్మానం

 

[pdf-embedder url=”https://sirakadambam.com/wp-content/uploads/2018/03/Mandakini_02.pdf”]

గమనిక : Page navigation కోసం పైన Arrow గుర్తులు ఉపయోగించండి.

11. అయిదు రోజుల పెళ్ళి…                                                                                            13. ఆనందవిహారి…