03

మందాక్రాంతా !

దత్తాత్రేయం సుముఖమమలం సర్వసిద్ధిప్రదాతం

దేవీరూపం వరద మనఘం శ్రీకరం జ్ఞానమూర్తిమ్

శాంతాకారం కరుణభరితం స్వప్న సాఫల్య హేతుమ్

హే బ్రహ్మా ! శంకర ! హరిమయం త్రాహిమాం దీనబంధు

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. మాధవా !…..                                                                                                             4. రాగచికిత్స….