08

…… పారిజాత సౌరభము                                                                                                                                                          నేను సైతం …….

%d bloggers like this: