..07_013                                                                                                      ధ్యానశ్లోకములు.