అక్షయ తృతీయ, శంకర జయంతి మొ.

..07_013                                                                                                      ధ్యానశ్లోకములు.