ధ్యానశ్లోకములు

..అక్షర తృతీయ, శంకర జయంతి మొ.                                                                                                    మాధవా !.