మాధవా !

..ధ్యానశ్లోకములు                                                                                                    రాగచికిత్స.