రాగచికిత్స

..మాధవా !                                                                                                      మేఘదూతం.