మేఘదూతం

..రాగచికిత్స                                                                                                     పారిజాత సౌరభము.