మేఘదూతం

..రాగచికిత్స                                                                                                     పారిజాత సౌరభము.

error: Content is protected !!