పారిజాత సౌరభము

..మేఘదూతం                                                                                                     తో. లే. పి. .