తో. లే. పి. – డా. పి. వి. రాజమన్నార్

..పారిజాత సౌరభము                                                                                                     ద్విభాషితాలు.