..పారిజాత సౌరభము                                                                                                     ద్విభాషితాలు.