ద్విభాషితాలు – భగ్న స్వప్న గాయం

..తో. లే. పి.                                                                                                    అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు.