..07_014 ప్రస్తావన                                                                                                                                     ధ్యానశ్లోకములు.……