ధ్యానశ్లోకములు

..బుద్ధుడు                                                                                                                                   మా అమ్మ .……