మా అమ్మ – మంచికి మరో పేరు

..ధ్యానశ్లోకములు                                                                                                                       రాగచికిత్స.……