వార్తావళి

..ఆనందవిహారి                                                                                                                             అభిప్రాయకదంబం.……