09_020

09_020 చిదగ్నిగుండ సంభూత కృష్ణ

                         మహోన్నత వ్యక్తిత్వంతో, మేరునగధీరత్వంతో ఆరూఢయౌవనవతిగా, నిరుపమాన సౌందర్యంతో యోజనగంధిగా అగ్నితేజస్సుతో...

09_020 చినుకు చిత్రం

రాత్రంతా వాన కురిసింది. కప్పుకున్న నల్లదుప్పటి తొలగించి… బయటకు అడుగుపెట్టాను. తడిసిన దేహాల్ని...

09_020 వరలక్ష్మీ వ్రత పుణ్య కథ

హిరణ్యవర్ణాంలక్ష్మీమ్ లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయామ్ రీరంగధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్తదేవవనితాం లోకైకదీపాంకురాం శ్రీ  మన్మందకటాక్షాలబ్ధ విభవః...