అధ లలిత హృదయ నామావళి 1) ఓం ఆద్యాయై నమః 2) ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయై నమః 3) ఓం అచలాత్మజాయై నమః 4) ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః 5) ఓం తిరస్కరిణీవిద్యోద్భాసిన్యై నమః 6) ఓం తురీయనాదస్థితాయై నమః 7) ఓం అష్టాదశపీఠోద్భాసిన్యై నమః 8) ఓం...