05

మేఘదూతం

మన్దం మన్దం నుదతి పవనశ్చానుకూలో యథాత్వాం

వామశ్చాయం నదతి మధురం చాతకస్తే సగన్ధః |

గర్భాధానక్షణ పరిచయాన్నూన మాబద్ధమాలాః

సేవిష్యన్తే నయనసుభగం ఖే భవన్తం బలాకాః ||

 

శ్లోక పఠనం, ‘శ్రీకళా’ఖ్య వ్యాఖ్య ఈ క్రింది వీడియో లో……..

 

4. రాగచికిత్స…                                                                                                               6. పారిజాత సౌరభము…