మందాకిని

..నేనుసైతం                                                                                                     ఆనందవిహారి.