మందాకిని

..నేనుసైతం                                                                                                     ఆనందవిహారి.

 

error: Content is protected !!