..అమెరికా ఇల్లాలి ముచ్చట్లు                                                                                                     మందాకిని.