అమ్మ ఒక జ్ఞాపకం

..అమ్మంటే అన్నీ                                                                                                     ఉభయపాత్రధారి.