..అమ్మంటే అన్నీ                                                                                                     ఉభయపాత్రధారి.