అమ్మంటే మెరిసే మేఘం

..మా ఇంటి లక్ష్మి మా అమ్మ                                                                                                     అమ్మంటే అన్నీ.