మాతృదేవోభవ

..తొలిగురువు                                                                                                     అన్నపూర్ణ.