తొలిగురువు

..అమ్మ,,,మా చిరునామా,,,                                                                                                     మాతృదేవోభవ.