మేఘదూతం

You may also like...

1 Response

  1. రమణ శర్మ says:

    సంస్కృతం తో పరిచయం లేని నా లాంటి పాఠకులకి కాళీ దాసు కవిత్వాన్ని కొద్దిగానయినా ఆస్వాదించే అవకాశం, ఈ శ్లోక పఠనం, వివరణలలో దొరికింది
    ఎడిటర్ గారికి, శారదాపూర్ణ గారికి ధన్యవాదాలు

    రమణ శర్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published.