ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

View more ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

శ్రీ ఎమ్. జి. కె. వి. రమణప్రసాద్ గారు రచించిన సంస్కృత కీర్తనలు

View more ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

మేఘదూతం

మహాకవి కాళిదాస కృత ‘ మేఘదూతం ‘ నుంచి ఒక శ్లోక పఠనం, ఆ శ్లోకమునకు ‘శ్రీకళా’ ఖ్య వ్యాఖ్య….. గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

View more మేఘదూతం

ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

శ్రీ ఎమ్. జి. కె. వి. రమణప్రసాద్ గారు రచించిన సంస్కృత కీర్తనలు గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

View more ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

మేఘదూతం

…..రాగచికిత్స                                                                                                                                       పారిజాతసౌరభము.……

View more మేఘదూతం

అధ లలిత హృదయ నామావళి 1) ఓం ఆద్యాయై నమః 2) ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయై నమః 3) ఓం అచలాత్మజాయై నమః 4) ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః 5) ఓం తిరస్కరిణీవిద్యోద్భాసిన్యై నమః 6)…

View more