ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

Legend of Suheldev: The King Who Saved India  (192) (as of July 10, 2020 – More infoProduct prices and availability are accurate as of the…

View more ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

శ్రీ ఎమ్. జి. కె. వి. రమణప్రసాద్ గారు రచించిన సంస్కృత కీర్తనలు CBSE All In One English Language & Literature Class 10 for 2021 Exam  (2) (as…

View more ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

మేఘదూతం

మహాకవి కాళిదాస కృత ‘ మేఘదూతం ‘ నుంచి ఒక శ్లోక పఠనం, ఆ శ్లోకమునకు ‘శ్రీకళా’ ఖ్య వ్యాఖ్య….. గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు. Naalo.. Naatho… YSR…

View more మేఘదూతం

ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

శ్రీ ఎమ్. జి. కె. వి. రమణప్రసాద్ గారు రచించిన సంస్కృత కీర్తనలు గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు. My First Library: Boxset of 10 Board Books…

View more ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

మేఘదూతం

…..రాగచికిత్స                                                                                                                                       పారిజాతసౌరభము.…… Ikigai: The Japanese secret to a long and happy life  (2269) (as of July 10, 2020…

View more మేఘదూతం

అధ లలిత హృదయ నామావళి 1) ఓం ఆద్యాయై నమః 2) ఓం ఆదిమధ్యాంతరహితాయై నమః 3) ఓం అచలాత్మజాయై నమః 4) ఓం మాతృకావర్ణరూపిణ్యై నమః 5) ఓం తిరస్కరిణీవిద్యోద్భాసిన్యై నమః 6)…

View more