09_005 ప్రజాకవి ‘గొడవ’

CBSE All In One Social Science Class 10 for 2021 Exam (as of July 5, 2020 – More infoProduct prices and availability are accurate as…

View more 09_005 ప్రజాకవి ‘గొడవ’

తేనెతెలుగు బాలసాహిత్యం

CBSE All In One Science Class 10 for 2021 Exam (as of July 5, 2020 – More infoProduct prices and availability are accurate as of…

View more తేనెతెలుగు బాలసాహిత్యం

స్వాతంత్ర్యదీప్తి

భారతజనయిత్రీ ! హేభారతజనయిత్రీ ! ప్రియతమభారతధరిత్రి ! నవశిరీషసుమగాత్రీ ! హిమగిరిమణికోటీరా ! సురగంగామణిహారా ! జనతాఘనతాపహరణ నయనామృతవర్షధార ! కోటికోటిజననేత్రీ ! శౌర్యగుణాంచితధాత్రీ ! నవశోభాసంధాత్రీ ! వినయాంచితశుభగాత్రీ ! జలనిధిగంభీరగుణా !…

View more స్వాతంత్ర్యదీప్తి