మందాకిని

View More మందాకిని

రాగచికిత్స

View More రాగచికిత్స

ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

View More ధ్యానశ్లోకములు-తెలుగు కీర్తనలు

రాగచికిత్స

View More రాగచికిత్స

ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

శ్రీ ఎమ్. జి. కె. వి. రమణప్రసాద్ గారు రచించిన సంస్కృత కీర్తనలు

View More ధ్యానశ్లోకములు – సంస్కృత కీర్తనలు

మందాకిని

‘ మందాకిని ‘ లిఖిత పత్రికలో మాడపాటి సీతాదేవి గారు సంకలనం చేసిన ” రామాయణాల ఇంద్రధనస్సు ” …  గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.

View More మందాకిని

రాగచికిత్స

మనిషికి లభించిన అమోఘమైన వరదానాలలో యోగ మరియు సంగీతం సాటి లేనివి. ఫ్రైడ్రిక్ నీడ్షి అన్నట్టు, ” సంగీతమే లేకుంటే జీవితం ఒక పెద్ద దోషం గా, అపరాధంగా ఉండేది “…… గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018…

View More రాగచికిత్స

అభిప్రాయకదంబం

View More అభిప్రాయకదంబం