మందాకిని

‘ మందాకిని ‘ లిఖిత పత్రికలో మాడపాటి సీతాదేవి గారు సంకలనం చేసిన ” రామాయణాల ఇంద్రధనస్సు ” … 

గమనిక : పూర్తి వివరాలు 07_018 ప్రస్తావన లోచూడవచ్చు.